Tverse | The best choice of Community and Activity metaverse platform
gradient

Privacy policy

บริษัท เจโนไซส์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงจัดให้มีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนี้

1. บทนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรอง ประกาศ หรือคู่มือที่อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้และออกโดยหน่วยงานกำกับอื่นในประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

โดยทั่วไปบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายประเภทเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการต่างๆ ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลอาจมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังนี้ 

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ สถานภาพ เบอร์โทรศัพท์ ช่วงรายได้ สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออกบัตรประชาชน วันที่บัตรประชาชนหมดอายุ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า แหล่งที่มาของเงินทุน ระดับการศึกษา

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ทำงาน อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

(ค) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ เช่น วันที่และเวลาในการเข้าใช้งาน เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และ เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็นต้น

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ เช่น คำสั่งซื้อขายสินค้า ประวัติการเข้าใช้งานระบบ

(จ) ข้อมูลสำหรับการเงินและบัญชี เช่น ธนาคารที่ผูกบัญชีกับบริษัท ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร

(ฉ) ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น

(ช) ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่าน Teleconference เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษัทฯ เช่นศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อที่ทำการวิจัยต่าง ๆ อาทิ SMS, Social Media, แอปพลิเคชัน หรือ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลเพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งหากท่านไม่ยินยอม หรือ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเข้าทำสัญญา ปฎิบัติตามสัญญา หรือ ดำเนินการที่จำเป็นตามกฎหมายได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) บริษัทจะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมตามที่กำหนดพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเพิ่มเติม

4. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในบริษัทและจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสิทธิประโยชน์อันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตและร่างกาย

ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.กลุ่มบริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบริษัทเจโนไซส์ เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบริษัทเจโนไซส์ หรือเป็นกรณีมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่บริษัทมีกับคุณ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้   องค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่น

2. ผู้ให้บริการของบริษัท

บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

3. องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงายกำกับ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผย โอน หรือส่งต่อ เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทและแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่าหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทตามที่จำเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทต่อท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูล

ฐานและข้อยกเว้นทางกฎหมาย

การเปิดเผย/ส่งต่อไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนลูกค้า ก่อนการให้บริการตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า

(ค) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทที่รับว่าจ้างเพื่อการให้บริการลูกค้า (Customer Service)

 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้า เพื่อทำการเสนอบริการและการส่งข้อมูลข่าวสารตลาด

(ช) ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

 

ได้รับความยินยอม

บริษัทในกลุ่มเครือ

 

(ฉ) ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

 

เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม

Clients & Partners*

เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำรายการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท

(ก) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

(ข) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

- เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม

- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

Clients & Partners*

เพื่อใช้ในการประเมิน Performance ของ Market Maker รวมถึงข้อมูลและช่องทางการติดต่อ ของ Market Maker

(ค) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม

Clients & Partners*

เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้งาน สำหรับลูกค้า

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่ง

ได้รับความยินยอม

Clients & Partners*

การทำ profiling การวิเคราะห์ ทำสถิติต่างๆ เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับตัวบุคคลสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่ง

ได้รับความยินยอม

Clients & Partners*

การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่ง

เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม

 

Clients & Partners*

การส่งข้อมูลลูกค้าไปยังบริษัทในเครือ

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน (เฉพาะชื่อนาม-สกุล)

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า

 

ได้รับความยินยอม

บริษัทในกลุ่มเครือ

5.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทในเครือผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกเหล่านี้บางส่วนอาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ และอาจไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การให้ความยินยอมในการการจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท แสดงว่าท่านยินยอมให้รวบรวม ใช้ประมวลผลและส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไปยังประเทศอื่นๆ  โดยบริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทยตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัทอาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายโดยผู้ไม่มีสิทธิ และจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ8ห้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6. การใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิใดๆ อันพึงมีภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่คุณอยู่

8.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้เปิดเผยแหล่งที่มา: คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และมีสิทธิขอให้บริษัทแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล

8.3 การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิของให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

8.4 การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมดความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบริษัท

8.5 การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

8.6 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีระบบรองรับในการใช้สิทธิตามข้อนี้

8.7 การขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: คุณมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี

ทั้งนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ หรือการใช้สิทธิในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายหากปรากฏว่าคำร้องของคุณ มีลักษณะดังนี้

 • เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล หรือ
 • มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล เป็นต้น

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ผ่านทาง

 • โทรศัพท์หมายเลข 029626655

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ในการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลให้คุณเสียสิทธิบางประการในการได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษจากการใช้บริการและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

9. หน้าที่ในการแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาแจ้งมายังบริษัทในทันที

10. รายละเอียดการติดต่อ

 • บริษัท เจโนไซส์ จำกัด 72/65 ซอย สามัคคี บางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 029626655
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล dpo@jenosize.com

 

 

11. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://tverse.world

 

นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565